فروش قارچ کفیر اصفهان

 

فروش قارچ کفیر اصفهان

 

 

 

فروش قارچ کفیر اصفهان

فروش قارچ کفیر اصفهان

 

 

رشد قارچها

رشد هر هایف رأسی است، ناحیه رأسی همواره داراي تعداد فراوانی

وزیکول و ارگانل بوده و بـه نسـبت سـایر نقـاط از  فعالیت هاي متابولیکی

بالاتري برخوردار است.

 

خرید قارچ کفیر اصفهان

قطر هایف زایگومایست ها پهنتر است، قسمت رأسی هایف نازكتر از سایر

نقاط است. وزیکول هایی کـه در رأس قـرار دارند از ER) اندوپلاسمیک

رتیکولوم ) منشاء گرفته و حاوي آنزیم هاي ضروري جهت ساخت دیواره

هایف میباشـند .

 

فروشگاه قارچ کفیر اصفهان

به اجتماع این وزیکول ها، توده یا خوشه رأسی (AVC (گویند که در 5ـ1

میکرومتري ناحیه رأس دیده میشوند. مرکز  در آسکومایکوتا و بازیدیومایکوتا

را Spitzenkorper مینامند که در رشد قارچ نقش دارد.

 

قیمت قارچ کفیر اصفهان

درجه حرارت رشد قارچها: بهترین درجه حرارت 35ـ25 درجه است.

بعضی از قارچها ترموفیلاند و در محدوده 50ـ35 درجه رشد میکنند (40ـ37

سریعتر و 50ـ40 درجه کندتر) مثـل : رایزوپوس میکروسپوروس، آسپرژیلوس

فومیگـاتوس، کلادوسـپوریوم تریکوئیـدس (کلادوفیـالوفورا بانتیانـا )، آبسـیدیا

کوریمبیفرا، ونژیلا درماتیتیدیس  کلادوسـپوریوم تریکوئیـدس و بانتیـانوم در

درجـه حـرارت 43ــ42 رشـد کـرده امـا کلادوسـپوریوم کـاریونی و

کلادوسپوریوم دورسی قادر به رشد در این حرارت نیستند.

 

pH  قارچها شرایط اسیدي را ترجیح میدهند (8/6ـ6( نور: قارچها براي رشد

خود به نور نیاز ندارند اما میزان و مدت تابش نور بر روي تکثیر جنسی و

غیرجنسی آنها اثـرات مثبت و منفی دارد. مثلاً انکوباسیون محیط در

شرایطی که در معرض تابش مداوم نور باشد مـانع از تکثیـر جنسـی و

ایجاد کلیستوتشیوم در پارهاي از قارچها مثل آسپرژیلوس اورناتوس شده و

یا موجب تأخیر در تشکیل ژیمنوتیشوم در درماتوفیت ها میشوn.

 

قارچها قادر به استفاده از نیتروژن هوا نمیباشند.

بهترین منبع نیتروژن: نیتروژن موجود در مواد آلی و ترکیبات آمونیوم، پیتون

است. بهترین منبع کربن براي قارچها: گلوکز.

اگر قارچ ویتامین را: سنتز کند ـ پروتوتروفیک و اگر نیاز به ویتامین داشته

باشد = اگزوتروفیک

 

دو شکلی حرارتی شامل:

ــ قـارچهـاي انـدمیک (هیستوپلاسـما کپسـولاتوم، کوکسـیدیوئیدس

ایمـیتـیس، پاراکوکسـیدیوئیدس برازیلینسـیس و

بلاستوماسیس درماتیتیدیس)

ـ اسپوروتریکس شنکئی

ـ پنیسیلیوم مارنفئی

نوع مواد غذایی موجود در محیط و درجه حرارت از عوامل تعیینکننده نحوه

رشد آنهـا اسـت . (محـیط رشـد مرحلـه میسلیال ساده تر از محیط رشد

مرحله مخمري است) تبدیل فرم رشتهاي به مخمري

 

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.