فروش قارچ کفیر کرمان

فروش قارچ کفیر کرمان

 

فروش قارچ کفیر کرمان

فروش قارچ کفیر کرمان

 

 

Fungi جمع کلمه Fungus است.

واجد هسته مشخص بطوریکه ژنوم آنها در هسته سلول توسط غشا

پوشیده شده است.

اندامک های سلولی شامل میتوکندری، ریبوزوم، واکوئل، شبکه

اندوپالسمیک، میکروتوبول و ……دارند.

دستگاه گلژی مشخص و تیپیک ندارند.

 

 

خرید قارچ کفیر کرمان

 

 

خصوصیات عمومی قارچها

تقریبا تمامی قارچها هوازی و غیر متحرک می باشند.

یوکاریوت  فاقد رنگدانه کلروفیل  دیواره سلولی از جنس کیتین، گلوکان،

مانان و گلیکوپروتئین هایی همچون  مشتقات مانان از قبیل مانوپروتئین،

گاالکتومانوپروتئین و گزیلوپروتئین ها  می باشد.

 

 

قیمت قارچ کفیر کرمان

 

در بعضی قارپها بویژه زایگومیست ها، کیتوزان و در برخی دیگر به طور

استثنا سلولز دیده می شود.

خصوصیات عمومی قارچها

 

اسید آمینه لیزین با استفاده از acid adipic amino -L ساخته می

شود ولی در سایر ارگانیسمها از مسیر acid diaminopimelic

(DAP (سنتز می شود.

خصوصیات عمومی قارچها

قارچها رشد راسی دارند چرا که در این در این ناحیه از فعالیت متابولیک

بالاتری برخوردار هستند.

به شبکه ای از هیف ها اصطالحاً میسلیوم Mycelium می گویند.

هیف برخی قارچها فاقد دیواره عرضی و برخی واجد دیواره عرضی است.

شرایط رشد

 

فروشگاه قارچ کفیر کرمان

 

همگی هتروتروف و فاقد کلروفیل بوده و از طریق ترشح آنزیم، ترکیبات و

مواد غذایی را به صورت قابل هضم درآورده و توسط دیواره سلولی جذب

می کنند.  دما 25 تا 35 درجه سانتیگراد  PH خنثی یا کمی اسیدی ) 6 تا

6/8)  معمولا به محیط تاریک تمایل بیشتری دارند بویژه در برخی قارچ ها

تابش مداوم نور مانع اسپورزایی جنسی آنها میشود.

گلوکز بهترین منبع کربن و مواد آلی و ترکیبات آمونیوم بهترین منبع نیتروژن

برای آنهاست.

هر چند وجود ویتامین جهت رشد قارچها ضروری نیست ولی در حضور

تیامین و یا بیوتین بهتر اسپورزایی می نمایند.

مورفولوژی قارچها

کپک ها: گروهی از قارچ ها هستند که با تشکیل لوله های ساده یا

منشعب بنام میسلیوم از سایر ارگانیسم ها متمایز می شوند .

مخمر ها: مخمر ها و شبه مخمر ها گرد یا بیضی شکل هستند که بصورت

جوانه زدن (Budding (تکثیر می کنند و کلونی آنها نظیر باکتری ها حالت

خامه مانند و بلغمی داشته و سطح آن مرطوب است

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.