فروش قارچ کفیر

فروش قارچ کفیر

 

فروش قارچ کفیر

فروش قارچ کفیر

 

واژه ی قارچ یا Fungi به کلیه ی عواملی اطالق می شود که در دودمان قارچ ها طبقه

بندی می شوند.  سابقا قارچ ها و جلبک ها )Algae )را گیاهانی ابتدایی و پست معرفی می نمودند. ولی

با افزایش اطالعات مربوط به چرخه ی زندگی، فیزیولوژی، بیوشیمی و ژنتیک آنها امروزه مشخص گشته که نمی

توان آنها را در سلسه های گیاهان و جانوران طبقه بندی کرد.

 

خرید قارچ کفیر

 

در سال 1860 میالدی هوگ )Hogg )اولین کسی بود که سعی در حل این مشکل نمود و این قبیل عوامل را در

سلسله ی مستقلی به نام پروتوکتیستا )Protoctista) طبقه بندی نمود.

هکل )Haeckel )پیشنهاد نمود که بهتر است کلیه ی عواملی را که نمی توان گیاه یا

حیوان طبقه بندی کرد در دودمان و یا سلسله ی جدیدی به نام آغازیان )پروتیستا= Protista )جای داد.

 

قیمت قارچ کفیر

در سال 1956 ،کوپ لند )Copeland )دودمان آغازیان را به دودمان مایکوتا و مونرا

(Mychota ،Monera )برای عوامل بدون هسته ی واقعی یا

پروکاریوت (Prokaryote (و پروتوکتیستا جهت عوامل دارای هسته ی واقعی یا یوکاریوت )Eukaryote.)

ویتاکر (Whittaker (در سال 1969 میالدی، قارچ ها را در دودمان خود جای دادند.  طبقه بندی امروزی قارچ ها در

واقع همان طبقه بندی ویتاکر است که توسط مارگولیس )Margulis (و شوارتز )Schwartz )اصالح شد.

 

فروشگاه قارچ کفیر

بر طبق آن کلیه ی موجودات زنده را می توان در یکی از پنج دودمان زیر طبقه بندی نمود:  مونرا )Monera

:)پروکاریوت بوده و از جمله آنها می توان ، باکتری ها، اکتینومایست

ها و جلبک های سبز-آبی را نام برد. پروتوکتیستا: یوکاریوت بوده، پروتوزوآها و سایر عوامل تک سلولی و یا

ارگانیسم هایی که به صورت گروهی زندگی می کنند. جلبک های هسته دار، کپک های تاژکدار آبی، کپک

های لزج سلولی )molds Slime (و کپک های لزج مشبک )net Slime )را می توان از این دودمان نام برد.

قارچها: یوکاریوت بوده و از ارگانیسم های فاقد تاژک می باشد. همگی آنها از رویش هاگ یا اسپور (Spore (به

وجود می آیند. مانند مخمرها، کپک ها، زنگ گیاهان و قارچ های کالهک دار

 

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.