فروش قارچ کفیر اصفهان

 

فروش قارچ کفیر اصفهان

 

 

 

فروش قارچ کفیر اصفهان

فروش قارچ کفیر اصفهان

 

 

رشد قارچها

رشد هر هایف رأسی است، ناحیه رأسی همواره داراي تعداد فراوانی

وزیکول و ارگانل بوده و بـه نسـبت سـایر نقـاط از  فعالیت هاي متابولیکی

بالاتري برخوردار است.

 

خرید قارچ کفیر اصفهان

قطر هایف زایگومایست ها پهنتر است، قسمت رأسی هایف نازكتر از سایر

نقاط است. وزیکول هایی کـه در رأس قـرار دارند از ER) اندوپلاسمیک

رتیکولوم ) منشاء گرفته و حاوي آنزیم هاي ضروري جهت ساخت دیواره

هایف میباشـند .

 

فروشگاه قارچ کفیر اصفهان

به اجتماع این وزیکول ها، توده یا خوشه رأسی (AVC (گویند که در 5ـ1

میکرومتري ناحیه رأس دیده میشوند. مرکز  در آسکومایکوتا و بازیدیومایکوتا

را Spitzenkorper مینامند که در رشد قارچ نقش دارد.

 

قیمت قارچ کفیر اصفهان

درجه حرارت رشد قارچها: بهترین درجه حرارت 35ـ25 درجه است.

بعضی از قارچها ترموفیلاند و در محدوده 50ـ35 درجه رشد میکنند (40ـ37

سریعتر و 50ـ40 درجه کندتر) مثـل : رایزوپوس میکروسپوروس، آسپرژیلوس

فومیگـاتوس، کلادوسـپوریوم تریکوئیـدس (کلادوفیـالوفورا بانتیانـا )، آبسـیدیا

کوریمبیفرا، ونژیلا درماتیتیدیس  کلادوسـپوریوم تریکوئیـدس و بانتیـانوم در

درجـه حـرارت 43ــ42 رشـد کـرده امـا کلادوسـپوریوم کـاریونی و

کلادوسپوریوم دورسی قادر به رشد در این حرارت نیستند.

 

pH  قارچها شرایط اسیدي را ترجیح میدهند (8/6ـ6( نور: قارچها براي رشد

خود به نور نیاز ندارند اما میزان و مدت تابش نور بر روي تکثیر جنسی و

غیرجنسی آنها اثـرات مثبت و منفی دارد. مثلاً انکوباسیون محیط در

شرایطی که در معرض تابش مداوم نور باشد مـانع از تکثیـر جنسـی و

ایجاد کلیستوتشیوم در پارهاي از قارچها مثل آسپرژیلوس اورناتوس شده و

یا موجب تأخیر در تشکیل ژیمنوتیشوم در درماتوفیت ها میشوn.

 

قارچها قادر به استفاده از نیتروژن هوا نمیباشند.

بهترین منبع نیتروژن: نیتروژن موجود در مواد آلی و ترکیبات آمونیوم، پیتون

است. بهترین منبع کربن براي قارچها: گلوکز.

اگر قارچ ویتامین را: سنتز کند ـ پروتوتروفیک و اگر نیاز به ویتامین داشته

باشد = اگزوتروفیک

 

دو شکلی حرارتی شامل:

ــ قـارچهـاي انـدمیک (هیستوپلاسـما کپسـولاتوم، کوکسـیدیوئیدس

ایمـیتـیس، پاراکوکسـیدیوئیدس برازیلینسـیس و

بلاستوماسیس درماتیتیدیس)

ـ اسپوروتریکس شنکئی

ـ پنیسیلیوم مارنفئی

نوع مواد غذایی موجود در محیط و درجه حرارت از عوامل تعیینکننده نحوه

رشد آنهـا اسـت . (محـیط رشـد مرحلـه میسلیال ساده تر از محیط رشد

مرحله مخمري است) تبدیل فرم رشتهاي به مخمري

 

فروش قارچ کفیر مشهد

فروش قارچ کفیر مشهد

 

 

فروش قارچ کفیر مشهد

فروش قارچ کفیر مشهد

 

انواع قارچ ها و نحوه ی تقسیم بندی آنها

قارچ ها یکی از 5 فرمانرو موجودات زنده می باشند که انواع مختلفی دارند. تقسیم بندی قارچ ها می تواند بر

اساس نحوه ی تولید مثل، تک سلولی و پرسلولی بودن، ساختارها و شکل ظاهری، بیماری زایی بودن، خوراکی و

یا دارویی بودن تقسیم بندی می شوند.

خرید قارچ کفیر مشهد

 

یکی از راه های بسیار مهم رده بندی قارچ ها براساس نوع ساختارهای تولید مثلی است که در فرآیند تولید مثل

جنسی در آن ها ظاهر می شود. بر این اساس قارچ ها را به سه شاخه (زایگومایکوتا، آسکومایکوتا و بازیدومایکوتا)

گروه بندی کرده اند. چهارمین شاخه که دئوترومایکوتا نام دارند، ساختارهای مربوط به تولید مثل جنسی ندارند

قیمت قارچ کفیر مشهد

 

در این گروه تنها تولید مثل به روش غیرجنسی می باشد و روش جنسی در این شاخه از قارچ ها یا وجود ندارد و یا

شناسایی نشده است. لذا به این دسته از قارچ ها، قارچ های ناقص می گویند. امروزه با استفاده از روش

مولکولی بیشتر این قارچ ها در گروه آسکومایست قرار می گیرند

فروشگاه قارچ کفیر مشهد

 

قارچ ها به دو دسته ی میکروسکوپی و ماکروسکوپی تقسیم می شوند.  قارچ های میکروسکوپی: این قارچ ها

تنها با میکروسکوپ قابل مشاهده هستند. اکثر این قارچ ها تک سلولی هستند مانند مخمرها و کپک ها.

قارچ های ماکروسکوپی: این قارچ ها در دوره ای از زندگی خود قابل مشاهده هستند. این قارچ ها پرسلولی

هستند مانند قارچ دکمه ای، قارچ فنجانی و قارچ ژله ای قارچها از مهمترين عوامل پوسيدگي و فساد در سطح

زمين هستند، مخصوصا در اكوسيستم هاي جنگلي از عاملين اصلي تجزيه سلولز و ليگنين )اجزا عمده چوب( بوده

و عناصر مختلف مانند نيتروژن، فسفر، پتاسيم، گوگرد، آهن، كلسيم، منيزيم و روي را آزاد مي كنند.

يكي از گونه هاي مهم پوساننده چوب، است كه عامل پوسيدگي خشك بوده و از عوامل مهم پوسيدگي و ايجاد

خسارت در كشتي هاي جنگي چوبي، ساختمانها و فراورده هاي چوبي در اروپا است.

فروش قارچ کفیر

فروش قارچ کفیر

 

فروش قارچ کفیر

فروش قارچ کفیر

 

واژه ی قارچ یا Fungi به کلیه ی عواملی اطالق می شود که در دودمان قارچ ها طبقه

بندی می شوند.  سابقا قارچ ها و جلبک ها )Algae )را گیاهانی ابتدایی و پست معرفی می نمودند. ولی

با افزایش اطالعات مربوط به چرخه ی زندگی، فیزیولوژی، بیوشیمی و ژنتیک آنها امروزه مشخص گشته که نمی

توان آنها را در سلسه های گیاهان و جانوران طبقه بندی کرد.

 

خرید قارچ کفیر

 

در سال 1860 میالدی هوگ )Hogg )اولین کسی بود که سعی در حل این مشکل نمود و این قبیل عوامل را در

سلسله ی مستقلی به نام پروتوکتیستا )Protoctista) طبقه بندی نمود.

هکل )Haeckel )پیشنهاد نمود که بهتر است کلیه ی عواملی را که نمی توان گیاه یا

حیوان طبقه بندی کرد در دودمان و یا سلسله ی جدیدی به نام آغازیان )پروتیستا= Protista )جای داد.

 

قیمت قارچ کفیر

در سال 1956 ،کوپ لند )Copeland )دودمان آغازیان را به دودمان مایکوتا و مونرا

(Mychota ،Monera )برای عوامل بدون هسته ی واقعی یا

پروکاریوت (Prokaryote (و پروتوکتیستا جهت عوامل دارای هسته ی واقعی یا یوکاریوت )Eukaryote.)

ویتاکر (Whittaker (در سال 1969 میالدی، قارچ ها را در دودمان خود جای دادند.  طبقه بندی امروزی قارچ ها در

واقع همان طبقه بندی ویتاکر است که توسط مارگولیس )Margulis (و شوارتز )Schwartz )اصالح شد.

 

فروشگاه قارچ کفیر

بر طبق آن کلیه ی موجودات زنده را می توان در یکی از پنج دودمان زیر طبقه بندی نمود:  مونرا )Monera

:)پروکاریوت بوده و از جمله آنها می توان ، باکتری ها، اکتینومایست

ها و جلبک های سبز-آبی را نام برد. پروتوکتیستا: یوکاریوت بوده، پروتوزوآها و سایر عوامل تک سلولی و یا

ارگانیسم هایی که به صورت گروهی زندگی می کنند. جلبک های هسته دار، کپک های تاژکدار آبی، کپک

های لزج سلولی )molds Slime (و کپک های لزج مشبک )net Slime )را می توان از این دودمان نام برد.

قارچها: یوکاریوت بوده و از ارگانیسم های فاقد تاژک می باشد. همگی آنها از رویش هاگ یا اسپور (Spore (به

وجود می آیند. مانند مخمرها، کپک ها، زنگ گیاهان و قارچ های کالهک دار

 

خرید قارچ گانودرما مشهد

خرید قارچ گانودرما مشهد

 

 

 

خرید قارچ گانودرما مشهد

خرید قارچ گانودرما مشهد

 

 

امروزه تأمین غذا و بویژه پروتئین در کشورهای در حال توسعه به یکی از مسائل بنیادی تبدیل شده است. پروتئین

مورد نیاز انسان از دو منبع اساسی شامل منابع حیوانی و دیگری منابع گیاهی قابل تأمین است. پروتئین گیاهی

شامل حبوبات، غلات و میوه‌جات و سبزیجات است و پروتئین حیوانی عمدتاً شامل گوشت دامها، طیور، آبزیان و

فراورده‌های لبنی و دامی می‌باشد. در ایران، کمبود میزان بارش سالیانه، تخریب اراضی کشاورزی، جنگلها و

مراتع، آلودگی بیش از حد منابع آبی، عدم استفاده صحیح و اصولی از نهاده‌های زراعی و مهمتر از همه سوء

مدیریت، باعث مشکلات زیادی در تأمین پروتئین شده است.

 

خرید  قارچ صدفی مشهد

 

 

هم اکنون کشور ما بیش از ۶۵ میلیون جمعیت دارد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۰ هجری شمسی این رقم

به۸۰ میلیون نفر برسد. با افزایش روزافزون جمعیت و تغییر الگوی مصرف مقدار غذای سرانه و مصرف کل غذا

افزایش خواهد یافت. با توجه به مشکلات فوق، در آینده یکی از بحرانی‌ترین مسائل کشور ما، مسئله تأمین

پروتئین خواهد بود. در این میان تولید و پرورش قارچ خوراکی از چند نظر حائز اهمیت است، که عبارتند از:

 

قیمت قارچ گانودرما مشهد

 

۱ـ تأثیر اندک شرایط محیطی و آب و هوایی بر پرورش قارچ خوراکی:

قارچ خوراکی در بیشتر مناطق آب و هوایی کشور بدون تجهیزات و امکانات ویژه قابل پرورش است. زیرا تولید و

پرورش آن در مکان‌های کنترل شده و سربسته صورت می‌گیرد. همچنین پرورش قارچ از لحاظ صرفه‌جویی در

استفاده از زمین، قابل توجه می‌باشد.

 

خریدقارچ دکمه ای مشهد

 

۲ـ صرفه اقتصادی:
برای تولید و پرورش قارچ خوراکی از بقایای گیاهی محصولات کشاورزی از قبیل کاه و کلش و سایر مواد زاید گیاهی

استفاده می‌شود و نیز کمپوست مصرف شده در پرورش قارچ، می‌تواند به عنوان کود آلی مرغوب در باغها و مراتع

مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر تهیه منابع پروتئینی دیگر، در مقایسه با قارچ، هزینه بشتری دارد.

خرید قارچ گانودرما رشت

خرید قارچ گانودرما رشت

 

 

 

 

خرید قارچ گانودرما رشت

خرید قارچ گانودرما رشت

 

 

فوايد گانودرما براي سرطان

مصرف گانودرما همراه با شيمي درماني براي بيماراني که جراحي سرطان سينه، روده يا معده انجام داده ايد نتايج

قابل توجهي دارد

سوژه هاي آزمايشي در اين تحقيقات بيماراني بودند که بعد از جراحي درمان مناسبي در پيش نگرفته و از عوارض

جانبي شيمي درماني رنج مي بردند.

 

 

خرید قارچ صدفی رشت

 

صورت يکي از بيماران بعد از ماستکتومي و شيمي درماني کاملا تيره شده بود. اما بعد از دو ماه مصرف گانودرما

رنگ چهره او بهبود يافت.

پاي يکي از بيماران هم بعد از ماستکتومي فلج شده و ورم کرده بود. اما بعد از يک ماه مصرف گانودرما اين بي

حسي به تدريج برطرف شد.

بعضي از بيماران ده روز بعد از کولوستومي گانودرما را همراه با ديگر گياهان دارويي مصرف مي کنند و ديگر تعريق

هاي شبانه برطرف مي شود و اشتهاي آنها بهبود مي يابد.

 

قیمت قارچ گانودرما رشت

 

بيماراني که بعد جراحي سرطان معده اشتهاي خود را از دست داده بودند بعد از مصرف اين گياه وضعيت بسيار

بهتري داشتند.

باتوجه به نتايج باليني بالا مي توانيم به جرات عملکرد و تاثير اين گياه بعنوان يک روش درماني ارزشمند و مکمل

براي شيمي درماني را تاييد کنيم. بعلاوه، اين قارچ گرانبها باعث تخفيف در عوارض جانبي شيمي درماني مي

شود.

 

 

خرید قارچ دکمه ای رشت

 

گياه گانودرما از خانواده قارچ هاي چندهاگي بوده و در ژاپن، چين، ايالات متحده، روسيه و اسکاتلند يک درمان موثر

براي سرطان محسوب مي شود. برخي از متخصصان پزشکي در کشورهاي مختلف از جديدترين ابزارهاي پزشکي

براي تست هاي باليني اين گياه استفاده مي کنند.

ا گانودرما در درمان سرطان موثر است. اطلاعات اين تحقيقات حاکي از تاثيرات درماني اين گياه از قرار زير هستند…

1- مولفه هاي ضدسرطان اين گياه پلي ساکاريدها و ارگانيک ژرمانيوم هستند.

2-  اين گياه مي تواند بنيه بدن را تقويت کند، سيستم ايمني را بهبود مي بخشد و مانع از متاستاز سرطاني مي

شود.

 

خرید قارچ گانودرما

خرید قارچ گانودرما

 

 

خرید قارچ گانودرما

خرید قارچ گانودرما

 

 

گانودرما برای بیماری لوپوس هم مفیده؟

بله، لوپوس اریتماتوس سیستمیک (SLE) یا لوپوس منتشر یه بیماری خودایمنی هست که در آن سیستم دفاعی

بدن علیه ارگان‌ها و بافت‌های پیوندی خود عمل می‌کند. نوع پوستی این بیماری معمولا به صورت لکه‌ای سرخ رنگ

به شکل پروانه روی گونه‌ها و بینی نقش می‌بندد.

مطالعات اخیر دانشگاهی در هنگ‌کنگ نشان می‌دهد که گانودرما تاثیر بسزایی در درمان این بیماری دارد.

⚡️توجه: زنان در مقابل این بیماری ۱۰ برابر آسیب‌پذیر‌ترند.

⚡️⚡️توجه: در نیمی از بیماران لوپوس منتشر یکی از ارگان‌های اصلی مانند قلب یا کلیه درگیر می‌شود.

خرید قارچ صدفی

گانودرما بعنوان يک گياه دارويي سم زدایی کبد را تقویت و عملکرد کبد را بهبود میبخشد و احیای سلولهای کبد را

تسریع میدهد و مي تواند بصورت طبيعي اينترفرون آلفا و اينترفرون گاما را تقويت کند.

اينترفرون ها پروتئين هاي طبيعي هستند که سيستم ايمني آنها را توليد مي کنند. همانطور که نام اينترفرون

نشان مي دهد مي تواند به روش هاي زير در کار ويروسها دخالت کند.

 

قیمت قارچ گانودرما

بازدارندگي تکثير ويروسي در سلول ها تقويت مقاومت سلولي در مقابل عفونت ويروسي

فعالسازي سلول هاي قاتل طبيعي و ماکروفاژها (سلول هاي ايمني)

يک مکمل مهم ديگر براي درمان عفونت کبد عصاره موم زنبور عسل است. اين آنتي بيوتيک طبيعي به قوي نگه

داشتن سيستم ايمني و کاهش عفونت کبد کمک مي کند. همه اين مکمل هاي طبيعي فاقد هرگونه عوارض

جانبي يا افزودن بار کاري کبد و کليه هستند.

 

خرید قارچ دکمه ای

 

آزمایشات انجام شده نشان داده اند که پلی ساکارید موجود در قارچ گانودرما باعث افزایش سطح انسولین پلاسما

و کاهش سطح قند خون پلاسما در موش های مبتلا به دیابت می شود.همچنین پروتئین گلیسین موجود در این

قارچ قادر است آنزیم پروتئین تیروژین فسفاتاز B1 را (درمان دیابت ) در شرایط آزمایشگاهی مهار کند.

بر اساس این تحقیقات قارچ گانودرما به ۳ دلیل بر بیماری دیابت موثر است:

 

1⃣ این قارچ تاثیری مشابه ماده انسولین دارد.

2⃣ به لوزالمعده کمک می کند تا انسولین مورد نیاز و کافی تولید کند.

3⃣ با تقویت سایر ارگان ها و غدد جذب انسولین را در بدن به حداکثر می رساند.

قارچ صدفی اصفهان

قارچ صدفی اصفهان

 

 

 

قارچ صدفی اصفهان

قارچ صدفی اصفهان

 

تکنیک های کشت در طول هوادهی

زمان انجام پروسه هوادهی بستگی به نیازهای خاص کشتکار تفاوت دارد. اگر هوادهی به ارامی اعمال گردد,

میسلیوم به مدت چند روز رشد خود را در سطح خاک پوششی ادامه خواهد داد. هوادهی به صورت تدریجی و

سریع اعمال میگردد. کشتکارانی که قارچ تولیدی را به صورت ماشینی برداشت می کنند, برای یکنواختی محصول

اهمیت زیادی قائل هستند.

 

 

خرید قارچ صدفی اصفهان

 

میسلیوم بایستی قبل از هوادهی تمام سطوح لایه خاک پوششی را در بر گرفته باشد.

اب پاشی:اسپری آب، همزمان با هوادهی می تواند سه کارکرد و یا نتیجه را در بر داشته باشد: میسلیومی که

عمیقا در خاک پوششی ریشه دوانیده از رشد باز می ماند که این وضیعت در تامین یکنواختی فلاش سودمند

خواهد بود. در تشکیل عمقی تر قارچ یک عامل میتواند دخیل باشد و آن هم اب پاشی نامناسب است که مانع

ریشه دوانی گردیده. یعنی مانع تحویل فاز رویشی به فاز زایشی گردیده. اما اب پاشی صحیح این مراحل را سهل

تر می نماید. به طور کلی اعمال آب پاشی جهت جلوگیری از رشد میسلیوم یک سنجش اضطراری فرعی به شمار

میرود .

 

قیمت قارچ صدفی اصفهان

 

خصوصیات درجه حرارت: سرعت اعمال شده در کاهش دادن درجه حرارت هوا و کمپوست در تشکیل قارچ تاثیر

گذار است. کاهش سریع درجه حرارت کمپوست معمولأ باعث تشکیل خود به خود بیشتر قارچ میگردد. همچنین

هوادهی طولانی جهت کاهش بیشتر درجه حرارت باعث ظهور قارچهای بیشتری میگردد. ایجاد سرمایش تدریجی

یا همان شوک دهی تدریجی به همراه نوسان شوک دهی باعث شروع رشد زایشی میسلیوم در زمانهای مختلف

یعنی تشکیل قارچ نامنظم میگردد. مساله قابل اهمیت این است که قابلیت کافی در کمپوست جهت ادامه این

پروسه وجود دارد.

چند دلیل “رنگ پریدگی” قارچ و “لکه دار شدن”

کمبود رطوبت مطلق و نسبی

خشک شدن سریع قارچ پس از آبیاری (تبخیر شدید)

فشار هوا همراه با کمبود رطوبت سالن

جابه جای سریع قارچ برداشت شده در رطوبت بالا به محیط خشک

پوسته پوسته شدن کلاهک در سالن خیلی مرطوب لبه پولک ها را رنگ پریده و قهوه ای تیره و سیاه می کند