فروش قارچ کفیر تبریز

فروش قارچ کفیر تبریز

 

فروش قارچ کفیر تبریز

فروش قارچ کفیر تبریز

 

1-3 -مکانیسم اثر 2 و فالوتوکسین 1 دو نوع سم پپتیدی بنام آماتوکسین

دارد که اولی عامل سمیت کبدی و کلیوی است و مقاوم به

حرارت بوده و با طبخ از بین نمیرود. آماتوکسین موجب کاهش تولید و در

نتیجه توقف سنتز پروئین و مرگ سلول به ویژه در بافت های با سنتز پروتین

بالا مانند کبد، کلیه، آدرنال ها، مخاط گوارش و پانکراس میشود.

فالوتوکسین گر چه منجر به بروز صدمه غشای سلولی می گردد اما چون

جذب کمی دارد تظاهرات آن عمدتا عالیم گوارشی است.

 

خرید قارچ کفیر تبریز

 

بـه طـور معمـول در طبیعـت 10 هـزار گونـه قـارچ خـوراکی وجـود دارد، امـا

فقـط 50 تـا 100 عـدد از انـواع گونـه هـاي سـمی هســتند. 12 گــروه از

ســموم قــارچی شناســایی شــده انــد کــه منجــر بــه بــروز 14 نــوع

ســندرم بــالینی مــرتبط میگردنـد.

 

 

قیمت قارچ کفیر تبریز

 

مهمتـرین علـت مسـمومیت بـا قـارچ هـاي سـمی، اشـتباه گـرفتن آنهـا بـا

قـارچ هـاي خـوراکی اسـت. برخـی از گونه هاي قارچ هاي خوراکی و

سمی میباشند که از لحاظ شکل اختلافات بسیار اندکی با یکدیگر دارند.

قارچ خوراکی دکمه اي یا قارچ سفید که پر مصرف ترین قارچ خوراکی در

ایران و جهان است گونه bisporus Agaricus است.

 

 

 

فروشگاه قارچ کفیر تبریز

 

گونه هاي سمی زیر از لحاظ مورفولوژیک اختلاف کمی با قارچ خوراکی

داشته و میتوانند موجب مسمومیت در مصرف کنندگان

گردند. در ذیل به چند قارچ سمی که از لحاظ شکل مشابه قارچ هاي

خوراکی هستند اشاره میشود.

آگاریکوس زانتودرموس یک قارچ سمی بوده که سبب مشکلات گوارشی

همچون دل درد هاي شدید و همچنین تعریق و

گرگرفتگی میشود. حدود نیمی از موارد مسمومیت با قارچ هاي جنس

آگاریکوس با این گونه است. این قارچ در هنگام پختن

بویی متفاوت (بوي فنل) از بوي قارچ خوراکی ایجاد میکند.مصرف خوراکی

این قارچ باعث عوارض شدید گوارشی شامل اسهال و استفراغ میشود.

سمیت کبدي با آن گزارش شده است.

میتواند در موارد نادر باعث افسردگی گردد. مرگ با این قارچ غیر محتمل

است. این قارچ عامل %10مسمومیت با قارچها در اروپا است

فروش قارچ کفیر قم

فروش قارچ کفیر قم

 

 

 

فروش قارچ کفیر قم

فروش قارچ کفیر قم

مونوتروپوئيدما يكورايزا:

در ايــن نــوع همزيســتي غــاف قارچــي احاطــه كننــده ريشــه گاهــي

اوقــات بســيار ضخيــم ميباشــد. مشــخصه ديگــر ايــن همزيســتي گيــاه

ميزبــان اســت  در ايـن نـوع همزيسـتي ميكوريـزي گياهـان مي زبـان

تمامـا فاقـد كلروفيـل، هتروتـروف و ناتـوان از انجـام فتوسـتز هسـتند.

 

خرید قارچ کفیر قم

 

قـارچ ميكوريـزي نقـش يـك رابـط را بـراي گيـاه ميزبـان دارد كربـن و عناصـر

معدنـی مـورد نيـاز گيـاه ميزبـان را از گياهـان مجـاور گرفتــه و منتقــل

می‌کنــدركيدما يكورايزا:  ايـن نوع همزيسـتي فقط در گياهـان خانـواده

يكـي از بزرگتريـن خانواده هـاي حـاوي گياهـان گلـدار ديـده

مي شـود.

 

 

قیمت قارچ کفیر قم

 

 

خصوصيـات منحصربه فـرد ايـن همزيسـتي ضـرورت وجـود قارچ همزيسـت

بـراي جوانه زني و اسـتقرار گياهچه اسـت اگرچـه ایـن قارچهـا را عامل

همزیسـت میشناسـند بـا ایـن حـال تاکنـون شـواهدی مبنی بـر ذینفع

بـودن قـارچ در ایـن رابطـه همزیسـتی بـه دسـت نیامـده اسـت. به نظر

میرسـد کـه گیاهـان تیـره ارکیـد دارای نوعـی رابطـه انگلـی با ایـن گروه

از قارچ هـا بـوده و بـه عبارتـی ارتبـاط یـک طرفـه و بـه نفـع گیاه میزبـان

اسـت تـا قـارچ همزیسـت.

 

 

فروشگاه قارچ کفیر قم

 

تیـره گیاهـی ارکیداسـه  جنـس و بیـش از 17000 گونـه داشـته و دارای

پراکنـش جهانـی اسـت بیشـترین تعـداد ایـن گونه هـای گیاهـی را میتـوان

در مناطـق گرمسـیر مشـاهدهکـرد. شـکلهای مختلفی از ایـن گیاهـان در

طبیعـت دیـده میشـوندکه انواع خشـکی زی، 30 آشنایی با قارچهای

میکوریزی و کاربرد آنها در اکوسیستم های مختلف انواعـی کـه قادرنـد روی

سـطح صخره هـا و تخته سـنگها رشـد کننـد و انواعـی کـه قادرند تا زمـان

گلدهی زیر خـاک باقی بمانند را شـامل میشـود.

برخـی از گونه هـای ایـن تیره گیاهـی در طول چرخـه زیسـتی خود

فاقـدکلروفیل بـوده و منابع کربنی مـورد نیاز خـود را از قـارچ همزیسـت و از

طریقـه تجزیه مواد آلـی موجود در خـاک و یـا ارتبـاط هیف هـای ایـن قارچهـا

بـا گونه هـای گیاهی فتوسـنتز کننـده مجـاور کسـب می‌کنند.

برقــراري رابطــه همزيســتي بيــن قارچهــاي ميكوريــز آربسـكوالر و گيـاه

ميزبـان و متعاقـب آن كامـل شـدن چرخـه زندگـي ايـن قارچهـا در طـي

چنديـن مرحلـه صـورت ميگيـرد

 

فروش قارچ کفیر کرمان

فروش قارچ کفیر کرمان

 

فروش قارچ کفیر کرمان

فروش قارچ کفیر کرمان

 

 

Fungi جمع کلمه Fungus است.

واجد هسته مشخص بطوریکه ژنوم آنها در هسته سلول توسط غشا

پوشیده شده است.

اندامک های سلولی شامل میتوکندری، ریبوزوم، واکوئل، شبکه

اندوپالسمیک، میکروتوبول و ……دارند.

دستگاه گلژی مشخص و تیپیک ندارند.

 

 

خرید قارچ کفیر کرمان

 

 

خصوصیات عمومی قارچها

تقریبا تمامی قارچها هوازی و غیر متحرک می باشند.

یوکاریوت  فاقد رنگدانه کلروفیل  دیواره سلولی از جنس کیتین، گلوکان،

مانان و گلیکوپروتئین هایی همچون  مشتقات مانان از قبیل مانوپروتئین،

گاالکتومانوپروتئین و گزیلوپروتئین ها  می باشد.

 

 

قیمت قارچ کفیر کرمان

 

در بعضی قارپها بویژه زایگومیست ها، کیتوزان و در برخی دیگر به طور

استثنا سلولز دیده می شود.

خصوصیات عمومی قارچها

 

اسید آمینه لیزین با استفاده از acid adipic amino -L ساخته می

شود ولی در سایر ارگانیسمها از مسیر acid diaminopimelic

(DAP (سنتز می شود.

خصوصیات عمومی قارچها

قارچها رشد راسی دارند چرا که در این در این ناحیه از فعالیت متابولیک

بالاتری برخوردار هستند.

به شبکه ای از هیف ها اصطالحاً میسلیوم Mycelium می گویند.

هیف برخی قارچها فاقد دیواره عرضی و برخی واجد دیواره عرضی است.

شرایط رشد

 

فروشگاه قارچ کفیر کرمان

 

همگی هتروتروف و فاقد کلروفیل بوده و از طریق ترشح آنزیم، ترکیبات و

مواد غذایی را به صورت قابل هضم درآورده و توسط دیواره سلولی جذب

می کنند.  دما 25 تا 35 درجه سانتیگراد  PH خنثی یا کمی اسیدی ) 6 تا

6/8)  معمولا به محیط تاریک تمایل بیشتری دارند بویژه در برخی قارچ ها

تابش مداوم نور مانع اسپورزایی جنسی آنها میشود.

گلوکز بهترین منبع کربن و مواد آلی و ترکیبات آمونیوم بهترین منبع نیتروژن

برای آنهاست.

هر چند وجود ویتامین جهت رشد قارچها ضروری نیست ولی در حضور

تیامین و یا بیوتین بهتر اسپورزایی می نمایند.

مورفولوژی قارچها

کپک ها: گروهی از قارچ ها هستند که با تشکیل لوله های ساده یا

منشعب بنام میسلیوم از سایر ارگانیسم ها متمایز می شوند .

مخمر ها: مخمر ها و شبه مخمر ها گرد یا بیضی شکل هستند که بصورت

جوانه زدن (Budding (تکثیر می کنند و کلونی آنها نظیر باکتری ها حالت

خامه مانند و بلغمی داشته و سطح آن مرطوب است

فروش قارچ کفیر یزد

فروش قارچ کفیر یزد

 

 

فروش قارچ کفیر یزد

فروش قارچ کفیر یزد

 

قارچ ها به دو دسته ی میکروسکوپی و ماکروسکوپی تقسیم می شوند.

قارچ های میکروسکوپی: این قارچ ها تنها با میکروسکوپ قابل مشاهده هستند. اکثر این قارچ ها تک سلولی

هستند مانند مخمرها و کپک ها.

 

خرید قارچ کفیر یزد

 

 

قارچ های ماکروسکوپی: این قارچ ها در دوره ای از زندگی خود قابل مشاهده هستند. این قارچ ها پرسلولی

هستند مانند قارچ دکمه ای، قارچ فنجانی و قارچ ژله ای  قارچها از مهمترين عوامل پوسيدگي و فساد در سطح

زمين هستند، مخصوصا در اكوسيستم هاي جنگلي از عاملين اصلي تجزيه سلولز و ليگنين )اجزا عمده چوب( بوده

و عناصر مختلف مانند نيتروژن، فسفر، پتاسيم، گوگرد، آهن، كلسيم، منيزيم و روي را آزاد مي كنند.

 

قیمت قارچ کفیر یزد

 

يكي از گونه هاي مهم پوساننده چوب، lacrimans Serpula است كه عامل پوسيدگي خشك بوده و از عوامل مهم

پوسيدگي و ايجاد خسارت در كشتي هاي جنگي چوبي، ساختمانها و فراورده هاي چوبي در اروپا است  قارچها

مي توانند از مواد مختلفي به عنوان غذا استفاده كنند و از اين رو قادر به حمله به تعدادي از فراورده هاي مورد

استفاده انسان از جمله پارچه، وسايل چرمي، بعضي از فراورده هاي نفتي )برخي سوخت ها و روغن ماشين( و

تقريبا تمام مواد غذايي مي باشند، ضمن اينكه در شرايط آب و هوايي مرطوب باعث تيرگي لنز هاي دوربين هاي

عكاسي و تلسكوپ ها مي گردند.

فروشگاه قارچ کفیر یزد

در تالش به منظور حفاظت غذاها از حمالت قارچها و همچنين باكتريها، تعدادي از روشها استفاده شده اند كه مي

توان به شور كردن، خشك كردن، منجمد كردن، حرارت دادن، اشعه دادن و استفاده از مواد شيميايي اشاره كرد

تغيير اکوسيستم: اغلب گونه هاي گياهي در معرض حمله تعداد زيادي از قارچها قرار مي گيرند و پيامد هاي ناشي

از اين حمالت متغير بوده و ممكن است از خسارتهاي جزئي تا مرگ افراد يك گونه خاص تفاوت كند.

 

 

فروش قارچ کفیر کرج

فروش قارچ کفیر کرج

 

 فروش قارچ کفیر کرج

فروش قارچ کفیر کرج

 

 

قارچها از مهمترين عوامل پوسيدگي و فساد در سطح زمين هستند، مخصوصا در اكوسيستم هاي جنگلي از

عاملين اصلي تجزيه سلولز و ليگنين )اجزا عمده چوب( بوده و عناصر مختلف مانند نيتروژن، فسفر، پتاسيم، گوگرد،

آهن، كلسيم، منيزيم و روي را آزاد مي كنند.

يكي از گونه هاي مهم پوساننده چوب، lacrimans Serpula است كه عامل پوسيدگي خشك بوده و از عوامل مهم

پوسيدگي و ايجاد خسارت در كشتي هاي جنگي چوبي، ساختمانها و فراورده هاي چوبي در اروپا است.

خرید قارچ کفیر کرج

 

مضرات قارچ ها

قارچها مي توانند از مواد مختلفي به عنوان غذا استفاده كنند و از اين رو قادر به حمله به تعدادي از فراورده هاي

مورد استفاده انسان از جمله پارچه، وسايل چرمي، بعضي از فراورده هاي نفتي )برخي سوخت ها و روغن

ماشين( و تقريبا تمام مواد غذايي مي باشند، ضمن اينكه در شرايط آب و هوايي مرطوب باعث تيرگي لنز هاي

دوربين هاي عكاسي و تلسكوپ ها مي گردند.

 

قیمت قارچ کفیر کرج

 

در تالش به منظور حفاظت غذاها از حمالت قارچها و همچنين باكتريها، تعدادي از روشها استفاده شده اند كه مي

توان به شور كردن، خشك كردن، منجمد كردن، حرارت دادن، اشعه دادن و استفاده از مواد شيميايي اشاره كرد.

مضرات قارچ ها

 

فروشگاه قارچ کفیر کرج

 

تغيير اکوسيستم: اغلب گونه هاي گياهي در معرض حمله تعداد زيادي از قارچها قرار مي گيرند و پيامد هاي

ناشي از اين حمالت متغير بوده و ممكن است از خسارتهاي جزئي تا مرگ افراد يك گونه خاص تفاوت كند. بعضي از

بيماريهاي گياهي مسير تاريخ را عوض كرده اند

علاوه بر فساد مواد غذايي، بعضي از قارچها توليد مواد بسيار سمي مي كنند كه قارچ زهر یا مایکوتوکسين (

mycotoxin) ناميده شده اند. اين مواد سمي روي برخي از مواد گياهي توليد مي شوند كه يا به طور مستقيم به

عنوان غذا و يا علوفه براي دام ها مصرف مي شوند