ورود توسط hani

فروش قارچ کفیر کیش

فروش قارچ کفیر کیش     فروش قارچ کفیر کیش قارچهای کفیر از نقطه نظر توليد تركيبات مهم دارويي گروه مهمي از موجودات هستند. مشهورترين تركيبات شناخته شده، مواد ضد باكتريايي هستند كه به عنوان پني سيلين ها ناميده شده اند. پني سيلين در ابتدا توسط فلمينگ از كپك پنی سيليوم کرایزوجنوم  در سال 1928 […]

فروش قارچ کفیر تبریز

فروش قارچ کفیر تبریز     1-3 -مکانیسم اثر 2 و فالوتوکسین 1 دو نوع سم پپتیدی بنام آماتوکسین دارد که اولی عامل سمیت کبدی و کلیوی است و مقاوم به حرارت بوده و با طبخ از بین نمیرود. آماتوکسین موجب کاهش تولید و در نتیجه توقف سنتز پروئین و مرگ سلول به ویژه در […]

فروش قارچ کفیر قم

فروش قارچ کفیر قم       مونوتروپوئيدما يكورايزا: در ايــن نــوع همزيســتي غــاف قارچــي احاطــه كننــده ريشــه گاهــي اوقــات بســيار ضخيــم ميباشــد. مشــخصه ديگــر ايــن همزيســتي گيــاه ميزبــان اســت  در ايـن نـوع همزيسـتي ميكوريـزي گياهـان مي زبـان تمامـا فاقـد كلروفيـل، هتروتـروف و ناتـوان از انجـام فتوسـتز هسـتند.   خرید قارچ کفیر قم   قـارچ […]

فروش قارچ کفیر کرمان

فروش قارچ کفیر کرمان       Fungi جمع کلمه Fungus است. واجد هسته مشخص بطوریکه ژنوم آنها در هسته سلول توسط غشا پوشیده شده است. اندامک های سلولی شامل میتوکندری، ریبوزوم، واکوئل، شبکه اندوپالسمیک، میکروتوبول و ……دارند. دستگاه گلژی مشخص و تیپیک ندارند.     خرید قارچ کفیر کرمان     خصوصیات عمومی قارچها […]

فروش قارچ کفیر یزد

فروش قارچ کفیر یزد       قارچ ها به دو دسته ی میکروسکوپی و ماکروسکوپی تقسیم می شوند. قارچ های میکروسکوپی: این قارچ ها تنها با میکروسکوپ قابل مشاهده هستند. اکثر این قارچ ها تک سلولی هستند مانند مخمرها و کپک ها.   خرید قارچ کفیر یزد     قارچ های ماکروسکوپی: این قارچ […]

فروش قارچ کفیر کرج

فروش قارچ کفیر کرج       قارچها از مهمترين عوامل پوسيدگي و فساد در سطح زمين هستند، مخصوصا در اكوسيستم هاي جنگلي از عاملين اصلي تجزيه سلولز و ليگنين )اجزا عمده چوب( بوده و عناصر مختلف مانند نيتروژن، فسفر، پتاسيم، گوگرد، آهن، كلسيم، منيزيم و روي را آزاد مي كنند. يكي از گونه هاي […]

فروش قارچ کفیر اصفهان

  فروش قارچ کفیر اصفهان           رشد قارچها رشد هر هایف رأسی است، ناحیه رأسی همواره داراي تعداد فراوانی وزیکول و ارگانل بوده و بـه نسـبت سـایر نقـاط از  فعالیت هاي متابولیکی بالاتري برخوردار است.   خرید قارچ کفیر اصفهان قطر هایف زایگومایست ها پهنتر است، قسمت رأسی هایف نازكتر از […]

فروش قارچ کفیر مشهد

فروش قارچ کفیر مشهد       انواع قارچ ها و نحوه ی تقسیم بندی آنها قارچ ها یکی از 5 فرمانرو موجودات زنده می باشند که انواع مختلفی دارند. تقسیم بندی قارچ ها می تواند بر اساس نحوه ی تولید مثل، تک سلولی و پرسلولی بودن، ساختارها و شکل ظاهری، بیماری زایی بودن، خوراکی […]

فروش قارچ کفیر

فروش قارچ کفیر     واژه ی قارچ یا Fungi به کلیه ی عواملی اطالق می شود که در دودمان قارچ ها طبقه بندی می شوند.  سابقا قارچ ها و جلبک ها )Algae )را گیاهانی ابتدایی و پست معرفی می نمودند. ولی با افزایش اطالعات مربوط به چرخه ی زندگی، فیزیولوژی، بیوشیمی و ژنتیک آنها […]

خرید قارچ گانودرما مشهد

خرید قارچ گانودرما مشهد           امروزه تأمین غذا و بویژه پروتئین در کشورهای در حال توسعه به یکی از مسائل بنیادی تبدیل شده است. پروتئین مورد نیاز انسان از دو منبع اساسی شامل منابع حیوانی و دیگری منابع گیاهی قابل تأمین است. پروتئین گیاهی شامل حبوبات، غلات و میوه‌جات و سبزیجات […]