فروش قارچ کفیر کیش

فروش قارچ کفیر کیش

 

 

فروش قارچ کفیر کیش

فروش قارچ کفیر کیش

قارچهای کفیر از نقطه نظر توليد تركيبات مهم دارويي گروه مهمي از موجودات هستند.

مشهورترين تركيبات شناخته شده، مواد ضد باكتريايي هستند كه به عنوان پني سيلين ها ناميده شده اند. پني

سيلين در ابتدا توسط فلمينگ از كپك پنی سيليوم کرایزوجنوم  در سال 1928 كشف شد. تركيبات آنتي بيوتيكي،

سفالوسپورين ها كه توسط سفالوسپوریوم آکرومونيوم توليد مي شوند و همانند پني سيلين ها باعث

كشتن باكتريها به دليل جلوگيري از فعاليت آنزيم هاي مسئول در ساخته شدن ديواره باكتري ها مي شوند.

 

 

خرید قارچ کفیر کیش

فوايد قارچهای کفیر

تركيبات آنتي بيوتيكي، سيكلوسپورين ها که از تركيبات بسيار موثر در كاهش سيستم ايمني بدن هستند نيز از

فراورده های قارچی محسوب می شود. برای جلوگيری از رد پيوند کاربرد دارد.

گریزوفولوین از جمله داروهای قارچی می باشد که در درمان انواع کچلی های ناشی از قارچ ها مورد استفاده قرار

می گرفت. از قارچ در جهت درمان جنس قارچی دیگر استفاده می شد.

 

فروشگاه قارچ کفیر کیش

 

فوايد قارچ کفیر

برخي از محققين يك گونه قارچي را كشف كرده اند كه قادر به توليد تاکسول  است كه در درمان سرطان تخمدان

استفاده مي شود.

ريسه هاي تعدادي از قارچها با ريشه گياهان ارتباط همزيستي دارند )مایكوريز( و از اين ارتباط هم قارچ و هم گياه

سود مي برند. امروزه معلوم شده كه بسياري از گياهان داراي اين ارتباط ميكوريزي بوده و رشد آنها بهتر است.

در حال حاضر عالقه زيادي به استفاده از ميكوريزها در جهت كمك به استقرار جنگل هاي پرمحصول، بهبود رشد

گياهان و … وجود دارد.

 

 

قیمت قارچ کفیر کیش

فواید قارچ کفیر

در حقيقت، بسياري از قارچها را مي توان در بسترهاي ارزان قيمت كه معموال به عنوان مواد زائد در نظر مي

گيرند، مثل كاه گندم، كاه برنج، خاك اره، پهن و ساقه هاي توتون، كشت داد.. قارچها علاوه بر مزه خوب داراي

ارزش غذايي بالایي هستند.  دو نوع از قارچها كه به دليل مزه خوب آنها قيمت بسيار بالایي دارند، ترافلز (truffles

(و قارچهاي اسفنجي ) morels )هستند.

بعضي از گونه ها داراي اثرات دارويي بوده و ضد تومور هستند و به نظر مي رسد كه پيري را به تاخير مي اندازند.

 

فروش قارچ کفیر تبریز

فروش قارچ کفیر تبریز

 

فروش قارچ کفیر تبریز

فروش قارچ کفیر تبریز

 

1-3 -مکانیسم اثر 2 و فالوتوکسین 1 دو نوع سم پپتیدی بنام آماتوکسین

دارد که اولی عامل سمیت کبدی و کلیوی است و مقاوم به

حرارت بوده و با طبخ از بین نمیرود. آماتوکسین موجب کاهش تولید و در

نتیجه توقف سنتز پروئین و مرگ سلول به ویژه در بافت های با سنتز پروتین

بالا مانند کبد، کلیه، آدرنال ها، مخاط گوارش و پانکراس میشود.

فالوتوکسین گر چه منجر به بروز صدمه غشای سلولی می گردد اما چون

جذب کمی دارد تظاهرات آن عمدتا عالیم گوارشی است.

 

خرید قارچ کفیر تبریز

 

بـه طـور معمـول در طبیعـت 10 هـزار گونـه قـارچ خـوراکی وجـود دارد، امـا

فقـط 50 تـا 100 عـدد از انـواع گونـه هـاي سـمی هســتند. 12 گــروه از

ســموم قــارچی شناســایی شــده انــد کــه منجــر بــه بــروز 14 نــوع

ســندرم بــالینی مــرتبط میگردنـد.

 

 

قیمت قارچ کفیر تبریز

 

مهمتـرین علـت مسـمومیت بـا قـارچ هـاي سـمی، اشـتباه گـرفتن آنهـا بـا

قـارچ هـاي خـوراکی اسـت. برخـی از گونه هاي قارچ هاي خوراکی و

سمی میباشند که از لحاظ شکل اختلافات بسیار اندکی با یکدیگر دارند.

قارچ خوراکی دکمه اي یا قارچ سفید که پر مصرف ترین قارچ خوراکی در

ایران و جهان است گونه bisporus Agaricus است.

 

 

 

فروشگاه قارچ کفیر تبریز

 

گونه هاي سمی زیر از لحاظ مورفولوژیک اختلاف کمی با قارچ خوراکی

داشته و میتوانند موجب مسمومیت در مصرف کنندگان

گردند. در ذیل به چند قارچ سمی که از لحاظ شکل مشابه قارچ هاي

خوراکی هستند اشاره میشود.

آگاریکوس زانتودرموس یک قارچ سمی بوده که سبب مشکلات گوارشی

همچون دل درد هاي شدید و همچنین تعریق و

گرگرفتگی میشود. حدود نیمی از موارد مسمومیت با قارچ هاي جنس

آگاریکوس با این گونه است. این قارچ در هنگام پختن

بویی متفاوت (بوي فنل) از بوي قارچ خوراکی ایجاد میکند.مصرف خوراکی

این قارچ باعث عوارض شدید گوارشی شامل اسهال و استفراغ میشود.

سمیت کبدي با آن گزارش شده است.

میتواند در موارد نادر باعث افسردگی گردد. مرگ با این قارچ غیر محتمل

است. این قارچ عامل %10مسمومیت با قارچها در اروپا است

فروش قارچ کفیر قم

فروش قارچ کفیر قم

 

 

 

فروش قارچ کفیر قم

فروش قارچ کفیر قم

مونوتروپوئيدما يكورايزا:

در ايــن نــوع همزيســتي غــاف قارچــي احاطــه كننــده ريشــه گاهــي

اوقــات بســيار ضخيــم ميباشــد. مشــخصه ديگــر ايــن همزيســتي گيــاه

ميزبــان اســت  در ايـن نـوع همزيسـتي ميكوريـزي گياهـان مي زبـان

تمامـا فاقـد كلروفيـل، هتروتـروف و ناتـوان از انجـام فتوسـتز هسـتند.

 

خرید قارچ کفیر قم

 

قـارچ ميكوريـزي نقـش يـك رابـط را بـراي گيـاه ميزبـان دارد كربـن و عناصـر

معدنـی مـورد نيـاز گيـاه ميزبـان را از گياهـان مجـاور گرفتــه و منتقــل

می‌کنــدركيدما يكورايزا:  ايـن نوع همزيسـتي فقط در گياهـان خانـواده

يكـي از بزرگتريـن خانواده هـاي حـاوي گياهـان گلـدار ديـده

مي شـود.

 

 

قیمت قارچ کفیر قم

 

 

خصوصيـات منحصربه فـرد ايـن همزيسـتي ضـرورت وجـود قارچ همزيسـت

بـراي جوانه زني و اسـتقرار گياهچه اسـت اگرچـه ایـن قارچهـا را عامل

همزیسـت میشناسـند بـا ایـن حـال تاکنـون شـواهدی مبنی بـر ذینفع

بـودن قـارچ در ایـن رابطـه همزیسـتی بـه دسـت نیامـده اسـت. به نظر

میرسـد کـه گیاهـان تیـره ارکیـد دارای نوعـی رابطـه انگلـی با ایـن گروه

از قارچ هـا بـوده و بـه عبارتـی ارتبـاط یـک طرفـه و بـه نفـع گیاه میزبـان

اسـت تـا قـارچ همزیسـت.

 

 

فروشگاه قارچ کفیر قم

 

تیـره گیاهـی ارکیداسـه  جنـس و بیـش از 17000 گونـه داشـته و دارای

پراکنـش جهانـی اسـت بیشـترین تعـداد ایـن گونه هـای گیاهـی را میتـوان

در مناطـق گرمسـیر مشـاهدهکـرد. شـکلهای مختلفی از ایـن گیاهـان در

طبیعـت دیـده میشـوندکه انواع خشـکی زی، 30 آشنایی با قارچهای

میکوریزی و کاربرد آنها در اکوسیستم های مختلف انواعـی کـه قادرنـد روی

سـطح صخره هـا و تخته سـنگها رشـد کننـد و انواعـی کـه قادرند تا زمـان

گلدهی زیر خـاک باقی بمانند را شـامل میشـود.

برخـی از گونه هـای ایـن تیره گیاهـی در طول چرخـه زیسـتی خود

فاقـدکلروفیل بـوده و منابع کربنی مـورد نیاز خـود را از قـارچ همزیسـت و از

طریقـه تجزیه مواد آلـی موجود در خـاک و یـا ارتبـاط هیف هـای ایـن قارچهـا

بـا گونه هـای گیاهی فتوسـنتز کننـده مجـاور کسـب می‌کنند.

برقــراري رابطــه همزيســتي بيــن قارچهــاي ميكوريــز آربسـكوالر و گيـاه

ميزبـان و متعاقـب آن كامـل شـدن چرخـه زندگـي ايـن قارچهـا در طـي

چنديـن مرحلـه صـورت ميگيـرد

 

فروش قارچ کفیر کرمان

فروش قارچ کفیر کرمان

 

فروش قارچ کفیر کرمان

فروش قارچ کفیر کرمان

 

 

Fungi جمع کلمه Fungus است.

واجد هسته مشخص بطوریکه ژنوم آنها در هسته سلول توسط غشا

پوشیده شده است.

اندامک های سلولی شامل میتوکندری، ریبوزوم، واکوئل، شبکه

اندوپالسمیک، میکروتوبول و ……دارند.

دستگاه گلژی مشخص و تیپیک ندارند.

 

 

خرید قارچ کفیر کرمان

 

 

خصوصیات عمومی قارچها

تقریبا تمامی قارچها هوازی و غیر متحرک می باشند.

یوکاریوت  فاقد رنگدانه کلروفیل  دیواره سلولی از جنس کیتین، گلوکان،

مانان و گلیکوپروتئین هایی همچون  مشتقات مانان از قبیل مانوپروتئین،

گاالکتومانوپروتئین و گزیلوپروتئین ها  می باشد.

 

 

قیمت قارچ کفیر کرمان

 

در بعضی قارپها بویژه زایگومیست ها، کیتوزان و در برخی دیگر به طور

استثنا سلولز دیده می شود.

خصوصیات عمومی قارچها

 

اسید آمینه لیزین با استفاده از acid adipic amino -L ساخته می

شود ولی در سایر ارگانیسمها از مسیر acid diaminopimelic

(DAP (سنتز می شود.

خصوصیات عمومی قارچها

قارچها رشد راسی دارند چرا که در این در این ناحیه از فعالیت متابولیک

بالاتری برخوردار هستند.

به شبکه ای از هیف ها اصطالحاً میسلیوم Mycelium می گویند.

هیف برخی قارچها فاقد دیواره عرضی و برخی واجد دیواره عرضی است.

شرایط رشد

 

فروشگاه قارچ کفیر کرمان

 

همگی هتروتروف و فاقد کلروفیل بوده و از طریق ترشح آنزیم، ترکیبات و

مواد غذایی را به صورت قابل هضم درآورده و توسط دیواره سلولی جذب

می کنند.  دما 25 تا 35 درجه سانتیگراد  PH خنثی یا کمی اسیدی ) 6 تا

6/8)  معمولا به محیط تاریک تمایل بیشتری دارند بویژه در برخی قارچ ها

تابش مداوم نور مانع اسپورزایی جنسی آنها میشود.

گلوکز بهترین منبع کربن و مواد آلی و ترکیبات آمونیوم بهترین منبع نیتروژن

برای آنهاست.

هر چند وجود ویتامین جهت رشد قارچها ضروری نیست ولی در حضور

تیامین و یا بیوتین بهتر اسپورزایی می نمایند.

مورفولوژی قارچها

کپک ها: گروهی از قارچ ها هستند که با تشکیل لوله های ساده یا

منشعب بنام میسلیوم از سایر ارگانیسم ها متمایز می شوند .

مخمر ها: مخمر ها و شبه مخمر ها گرد یا بیضی شکل هستند که بصورت

جوانه زدن (Budding (تکثیر می کنند و کلونی آنها نظیر باکتری ها حالت

خامه مانند و بلغمی داشته و سطح آن مرطوب است

فروش قارچ کفیر یزد

فروش قارچ کفیر یزد

 

 

فروش قارچ کفیر یزد

فروش قارچ کفیر یزد

 

قارچ ها به دو دسته ی میکروسکوپی و ماکروسکوپی تقسیم می شوند.

قارچ های میکروسکوپی: این قارچ ها تنها با میکروسکوپ قابل مشاهده هستند. اکثر این قارچ ها تک سلولی

هستند مانند مخمرها و کپک ها.

 

خرید قارچ کفیر یزد

 

 

قارچ های ماکروسکوپی: این قارچ ها در دوره ای از زندگی خود قابل مشاهده هستند. این قارچ ها پرسلولی

هستند مانند قارچ دکمه ای، قارچ فنجانی و قارچ ژله ای  قارچها از مهمترين عوامل پوسيدگي و فساد در سطح

زمين هستند، مخصوصا در اكوسيستم هاي جنگلي از عاملين اصلي تجزيه سلولز و ليگنين )اجزا عمده چوب( بوده

و عناصر مختلف مانند نيتروژن، فسفر، پتاسيم، گوگرد، آهن، كلسيم، منيزيم و روي را آزاد مي كنند.

 

قیمت قارچ کفیر یزد

 

يكي از گونه هاي مهم پوساننده چوب، lacrimans Serpula است كه عامل پوسيدگي خشك بوده و از عوامل مهم

پوسيدگي و ايجاد خسارت در كشتي هاي جنگي چوبي، ساختمانها و فراورده هاي چوبي در اروپا است  قارچها

مي توانند از مواد مختلفي به عنوان غذا استفاده كنند و از اين رو قادر به حمله به تعدادي از فراورده هاي مورد

استفاده انسان از جمله پارچه، وسايل چرمي، بعضي از فراورده هاي نفتي )برخي سوخت ها و روغن ماشين( و

تقريبا تمام مواد غذايي مي باشند، ضمن اينكه در شرايط آب و هوايي مرطوب باعث تيرگي لنز هاي دوربين هاي

عكاسي و تلسكوپ ها مي گردند.

فروشگاه قارچ کفیر یزد

در تالش به منظور حفاظت غذاها از حمالت قارچها و همچنين باكتريها، تعدادي از روشها استفاده شده اند كه مي

توان به شور كردن، خشك كردن، منجمد كردن، حرارت دادن، اشعه دادن و استفاده از مواد شيميايي اشاره كرد

تغيير اکوسيستم: اغلب گونه هاي گياهي در معرض حمله تعداد زيادي از قارچها قرار مي گيرند و پيامد هاي ناشي

از اين حمالت متغير بوده و ممكن است از خسارتهاي جزئي تا مرگ افراد يك گونه خاص تفاوت كند.

 

 

فروش قارچ کفیر کرج

فروش قارچ کفیر کرج

 

 فروش قارچ کفیر کرج

فروش قارچ کفیر کرج

 

 

قارچها از مهمترين عوامل پوسيدگي و فساد در سطح زمين هستند، مخصوصا در اكوسيستم هاي جنگلي از

عاملين اصلي تجزيه سلولز و ليگنين )اجزا عمده چوب( بوده و عناصر مختلف مانند نيتروژن، فسفر، پتاسيم، گوگرد،

آهن، كلسيم، منيزيم و روي را آزاد مي كنند.

يكي از گونه هاي مهم پوساننده چوب، lacrimans Serpula است كه عامل پوسيدگي خشك بوده و از عوامل مهم

پوسيدگي و ايجاد خسارت در كشتي هاي جنگي چوبي، ساختمانها و فراورده هاي چوبي در اروپا است.

خرید قارچ کفیر کرج

 

مضرات قارچ ها

قارچها مي توانند از مواد مختلفي به عنوان غذا استفاده كنند و از اين رو قادر به حمله به تعدادي از فراورده هاي

مورد استفاده انسان از جمله پارچه، وسايل چرمي، بعضي از فراورده هاي نفتي )برخي سوخت ها و روغن

ماشين( و تقريبا تمام مواد غذايي مي باشند، ضمن اينكه در شرايط آب و هوايي مرطوب باعث تيرگي لنز هاي

دوربين هاي عكاسي و تلسكوپ ها مي گردند.

 

قیمت قارچ کفیر کرج

 

در تالش به منظور حفاظت غذاها از حمالت قارچها و همچنين باكتريها، تعدادي از روشها استفاده شده اند كه مي

توان به شور كردن، خشك كردن، منجمد كردن، حرارت دادن، اشعه دادن و استفاده از مواد شيميايي اشاره كرد.

مضرات قارچ ها

 

فروشگاه قارچ کفیر کرج

 

تغيير اکوسيستم: اغلب گونه هاي گياهي در معرض حمله تعداد زيادي از قارچها قرار مي گيرند و پيامد هاي

ناشي از اين حمالت متغير بوده و ممكن است از خسارتهاي جزئي تا مرگ افراد يك گونه خاص تفاوت كند. بعضي از

بيماريهاي گياهي مسير تاريخ را عوض كرده اند

علاوه بر فساد مواد غذايي، بعضي از قارچها توليد مواد بسيار سمي مي كنند كه قارچ زهر یا مایکوتوکسين (

mycotoxin) ناميده شده اند. اين مواد سمي روي برخي از مواد گياهي توليد مي شوند كه يا به طور مستقيم به

عنوان غذا و يا علوفه براي دام ها مصرف مي شوند

فروش قارچ کفیر اصفهان

 

فروش قارچ کفیر اصفهان

 

 

 

فروش قارچ کفیر اصفهان

فروش قارچ کفیر اصفهان

 

 

رشد قارچها

رشد هر هایف رأسی است، ناحیه رأسی همواره داراي تعداد فراوانی

وزیکول و ارگانل بوده و بـه نسـبت سـایر نقـاط از  فعالیت هاي متابولیکی

بالاتري برخوردار است.

 

خرید قارچ کفیر اصفهان

قطر هایف زایگومایست ها پهنتر است، قسمت رأسی هایف نازكتر از سایر

نقاط است. وزیکول هایی کـه در رأس قـرار دارند از ER) اندوپلاسمیک

رتیکولوم ) منشاء گرفته و حاوي آنزیم هاي ضروري جهت ساخت دیواره

هایف میباشـند .

 

فروشگاه قارچ کفیر اصفهان

به اجتماع این وزیکول ها، توده یا خوشه رأسی (AVC (گویند که در 5ـ1

میکرومتري ناحیه رأس دیده میشوند. مرکز  در آسکومایکوتا و بازیدیومایکوتا

را Spitzenkorper مینامند که در رشد قارچ نقش دارد.

 

قیمت قارچ کفیر اصفهان

درجه حرارت رشد قارچها: بهترین درجه حرارت 35ـ25 درجه است.

بعضی از قارچها ترموفیلاند و در محدوده 50ـ35 درجه رشد میکنند (40ـ37

سریعتر و 50ـ40 درجه کندتر) مثـل : رایزوپوس میکروسپوروس، آسپرژیلوس

فومیگـاتوس، کلادوسـپوریوم تریکوئیـدس (کلادوفیـالوفورا بانتیانـا )، آبسـیدیا

کوریمبیفرا، ونژیلا درماتیتیدیس  کلادوسـپوریوم تریکوئیـدس و بانتیـانوم در

درجـه حـرارت 43ــ42 رشـد کـرده امـا کلادوسـپوریوم کـاریونی و

کلادوسپوریوم دورسی قادر به رشد در این حرارت نیستند.

 

pH  قارچها شرایط اسیدي را ترجیح میدهند (8/6ـ6( نور: قارچها براي رشد

خود به نور نیاز ندارند اما میزان و مدت تابش نور بر روي تکثیر جنسی و

غیرجنسی آنها اثـرات مثبت و منفی دارد. مثلاً انکوباسیون محیط در

شرایطی که در معرض تابش مداوم نور باشد مـانع از تکثیـر جنسـی و

ایجاد کلیستوتشیوم در پارهاي از قارچها مثل آسپرژیلوس اورناتوس شده و

یا موجب تأخیر در تشکیل ژیمنوتیشوم در درماتوفیت ها میشوn.

 

قارچها قادر به استفاده از نیتروژن هوا نمیباشند.

بهترین منبع نیتروژن: نیتروژن موجود در مواد آلی و ترکیبات آمونیوم، پیتون

است. بهترین منبع کربن براي قارچها: گلوکز.

اگر قارچ ویتامین را: سنتز کند ـ پروتوتروفیک و اگر نیاز به ویتامین داشته

باشد = اگزوتروفیک

 

دو شکلی حرارتی شامل:

ــ قـارچهـاي انـدمیک (هیستوپلاسـما کپسـولاتوم، کوکسـیدیوئیدس

ایمـیتـیس، پاراکوکسـیدیوئیدس برازیلینسـیس و

بلاستوماسیس درماتیتیدیس)

ـ اسپوروتریکس شنکئی

ـ پنیسیلیوم مارنفئی

نوع مواد غذایی موجود در محیط و درجه حرارت از عوامل تعیینکننده نحوه

رشد آنهـا اسـت . (محـیط رشـد مرحلـه میسلیال ساده تر از محیط رشد

مرحله مخمري است) تبدیل فرم رشتهاي به مخمري

 

فروش قارچ کفیر مشهد

فروش قارچ کفیر مشهد

 

 

فروش قارچ کفیر مشهد

فروش قارچ کفیر مشهد

 

انواع قارچ ها و نحوه ی تقسیم بندی آنها

قارچ ها یکی از 5 فرمانرو موجودات زنده می باشند که انواع مختلفی دارند. تقسیم بندی قارچ ها می تواند بر

اساس نحوه ی تولید مثل، تک سلولی و پرسلولی بودن، ساختارها و شکل ظاهری، بیماری زایی بودن، خوراکی و

یا دارویی بودن تقسیم بندی می شوند.

خرید قارچ کفیر مشهد

 

یکی از راه های بسیار مهم رده بندی قارچ ها براساس نوع ساختارهای تولید مثلی است که در فرآیند تولید مثل

جنسی در آن ها ظاهر می شود. بر این اساس قارچ ها را به سه شاخه (زایگومایکوتا، آسکومایکوتا و بازیدومایکوتا)

گروه بندی کرده اند. چهارمین شاخه که دئوترومایکوتا نام دارند، ساختارهای مربوط به تولید مثل جنسی ندارند

قیمت قارچ کفیر مشهد

 

در این گروه تنها تولید مثل به روش غیرجنسی می باشد و روش جنسی در این شاخه از قارچ ها یا وجود ندارد و یا

شناسایی نشده است. لذا به این دسته از قارچ ها، قارچ های ناقص می گویند. امروزه با استفاده از روش

مولکولی بیشتر این قارچ ها در گروه آسکومایست قرار می گیرند

فروشگاه قارچ کفیر مشهد

 

قارچ ها به دو دسته ی میکروسکوپی و ماکروسکوپی تقسیم می شوند.  قارچ های میکروسکوپی: این قارچ ها

تنها با میکروسکوپ قابل مشاهده هستند. اکثر این قارچ ها تک سلولی هستند مانند مخمرها و کپک ها.

قارچ های ماکروسکوپی: این قارچ ها در دوره ای از زندگی خود قابل مشاهده هستند. این قارچ ها پرسلولی

هستند مانند قارچ دکمه ای، قارچ فنجانی و قارچ ژله ای قارچها از مهمترين عوامل پوسيدگي و فساد در سطح

زمين هستند، مخصوصا در اكوسيستم هاي جنگلي از عاملين اصلي تجزيه سلولز و ليگنين )اجزا عمده چوب( بوده

و عناصر مختلف مانند نيتروژن، فسفر، پتاسيم، گوگرد، آهن، كلسيم، منيزيم و روي را آزاد مي كنند.

يكي از گونه هاي مهم پوساننده چوب، است كه عامل پوسيدگي خشك بوده و از عوامل مهم پوسيدگي و ايجاد

خسارت در كشتي هاي جنگي چوبي، ساختمانها و فراورده هاي چوبي در اروپا است.

فروش قارچ کفیر

فروش قارچ کفیر

 

فروش قارچ کفیر

فروش قارچ کفیر

 

واژه ی قارچ یا Fungi به کلیه ی عواملی اطالق می شود که در دودمان قارچ ها طبقه

بندی می شوند.  سابقا قارچ ها و جلبک ها )Algae )را گیاهانی ابتدایی و پست معرفی می نمودند. ولی

با افزایش اطالعات مربوط به چرخه ی زندگی، فیزیولوژی، بیوشیمی و ژنتیک آنها امروزه مشخص گشته که نمی

توان آنها را در سلسه های گیاهان و جانوران طبقه بندی کرد.

 

خرید قارچ کفیر

 

در سال 1860 میالدی هوگ )Hogg )اولین کسی بود که سعی در حل این مشکل نمود و این قبیل عوامل را در

سلسله ی مستقلی به نام پروتوکتیستا )Protoctista) طبقه بندی نمود.

هکل )Haeckel )پیشنهاد نمود که بهتر است کلیه ی عواملی را که نمی توان گیاه یا

حیوان طبقه بندی کرد در دودمان و یا سلسله ی جدیدی به نام آغازیان )پروتیستا= Protista )جای داد.

 

قیمت قارچ کفیر

در سال 1956 ،کوپ لند )Copeland )دودمان آغازیان را به دودمان مایکوتا و مونرا

(Mychota ،Monera )برای عوامل بدون هسته ی واقعی یا

پروکاریوت (Prokaryote (و پروتوکتیستا جهت عوامل دارای هسته ی واقعی یا یوکاریوت )Eukaryote.)

ویتاکر (Whittaker (در سال 1969 میالدی، قارچ ها را در دودمان خود جای دادند.  طبقه بندی امروزی قارچ ها در

واقع همان طبقه بندی ویتاکر است که توسط مارگولیس )Margulis (و شوارتز )Schwartz )اصالح شد.

 

فروشگاه قارچ کفیر

بر طبق آن کلیه ی موجودات زنده را می توان در یکی از پنج دودمان زیر طبقه بندی نمود:  مونرا )Monera

:)پروکاریوت بوده و از جمله آنها می توان ، باکتری ها، اکتینومایست

ها و جلبک های سبز-آبی را نام برد. پروتوکتیستا: یوکاریوت بوده، پروتوزوآها و سایر عوامل تک سلولی و یا

ارگانیسم هایی که به صورت گروهی زندگی می کنند. جلبک های هسته دار، کپک های تاژکدار آبی، کپک

های لزج سلولی )molds Slime (و کپک های لزج مشبک )net Slime )را می توان از این دودمان نام برد.

قارچها: یوکاریوت بوده و از ارگانیسم های فاقد تاژک می باشد. همگی آنها از رویش هاگ یا اسپور (Spore (به

وجود می آیند. مانند مخمرها، کپک ها، زنگ گیاهان و قارچ های کالهک دار

 

خرید قارچ گانودرما مشهد

خرید قارچ گانودرما مشهد

 

 

 

خرید قارچ گانودرما مشهد

خرید قارچ گانودرما مشهد

 

 

امروزه تأمین غذا و بویژه پروتئین در کشورهای در حال توسعه به یکی از مسائل بنیادی تبدیل شده است. پروتئین

مورد نیاز انسان از دو منبع اساسی شامل منابع حیوانی و دیگری منابع گیاهی قابل تأمین است. پروتئین گیاهی

شامل حبوبات، غلات و میوه‌جات و سبزیجات است و پروتئین حیوانی عمدتاً شامل گوشت دامها، طیور، آبزیان و

فراورده‌های لبنی و دامی می‌باشد. در ایران، کمبود میزان بارش سالیانه، تخریب اراضی کشاورزی، جنگلها و

مراتع، آلودگی بیش از حد منابع آبی، عدم استفاده صحیح و اصولی از نهاده‌های زراعی و مهمتر از همه سوء

مدیریت، باعث مشکلات زیادی در تأمین پروتئین شده است.

 

خرید  قارچ صدفی مشهد

 

 

هم اکنون کشور ما بیش از ۶۵ میلیون جمعیت دارد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۰ هجری شمسی این رقم

به۸۰ میلیون نفر برسد. با افزایش روزافزون جمعیت و تغییر الگوی مصرف مقدار غذای سرانه و مصرف کل غذا

افزایش خواهد یافت. با توجه به مشکلات فوق، در آینده یکی از بحرانی‌ترین مسائل کشور ما، مسئله تأمین

پروتئین خواهد بود. در این میان تولید و پرورش قارچ خوراکی از چند نظر حائز اهمیت است، که عبارتند از:

 

قیمت قارچ گانودرما مشهد

 

۱ـ تأثیر اندک شرایط محیطی و آب و هوایی بر پرورش قارچ خوراکی:

قارچ خوراکی در بیشتر مناطق آب و هوایی کشور بدون تجهیزات و امکانات ویژه قابل پرورش است. زیرا تولید و

پرورش آن در مکان‌های کنترل شده و سربسته صورت می‌گیرد. همچنین پرورش قارچ از لحاظ صرفه‌جویی در

استفاده از زمین، قابل توجه می‌باشد.

 

خریدقارچ دکمه ای مشهد

 

۲ـ صرفه اقتصادی:
برای تولید و پرورش قارچ خوراکی از بقایای گیاهی محصولات کشاورزی از قبیل کاه و کلش و سایر مواد زاید گیاهی

استفاده می‌شود و نیز کمپوست مصرف شده در پرورش قارچ، می‌تواند به عنوان کود آلی مرغوب در باغها و مراتع

مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر تهیه منابع پروتئینی دیگر، در مقایسه با قارچ، هزینه بشتری دارد.